ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

รายงานการส่งข้อมูล DataCenter กรมสุขภาพจิต

 

รายงานผู้ป่วยมารับบริการ

รายงานผู้ป่วยมารับบริการในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต แยกตามโรค คลิกที่นี่ครับ...

เช็คจำนวน Record ที่ Server

ตรวจสอบการส่งข้อมูล แยกตามแฟ้มที่จัดส่ง และจำนวน Record ที่ Server ...

เช็คตามแฟ้ม

เช็ค สถานะการจัดส่ง ที่หน่วยงานในสังกัดทำการส่งข้อมูล ...